Karl Marx ve Matematik (Yosum Kurtulmaz)
Öner Ünalan'ın "Dil Günlüğü"
Seksüel Seçme'nin Yeni Baskısı
Öner Ünalan'ın Ardından
İnsanın Türeyişi (Tanıtım)
Öner Ünalan'ın Şiire İlgisi Üzerine
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulmak
Güncelleme: 06. 01. 2020

ragipgelencik.net | BLOG

Bu bölümde Öner Ünalan (Ragıp Gelencik), �al��malar� ve �al��ma alanlar�yla ilgili g�rd���m�z konularda yazmaya �al��aca��z...


KARL MARX VE MATEMAT�K (Yosum Kurtulmaz) >>

Karl Marx, 5 May�s 1818'de Trier kentinde do�du. Bu kentteki Gymnasium'dan (Almanya'da gidilebilecek en y�ksek dereceli lisedir. T�rkiye'de lise d�zeyinin �st�ndedir.) mezun olduktan sonra, �nce Bonn'da daha sonra Berlin'de �niversiteye devam etti. �nce hukuk ��renimi g�rd� fakat daha sonra tarih ve felsefeyi se�ti. 1841'de "Demokritos - Epik�r Felsefelerinin Kar��la�t�rmas�" �zerine haz�rlad��� tezle doktoras�n� verdi. ...

ragipgelencik.net | 06 Ocak 2020

[Sayfa ba��]


�NER �NALAN'IN "D�L G�NL���" >>

�ner �nalan, 1973-74, 1979, 1995-99 y�llar�nda yazd��� ve bir b�l���n� Cemal S�reya'n�n Papir�s, Veysel �olak'�n Dize ve Evrensel K�lt�r'�n birka� say�s�nda yay�mlad��� dil g�nl�klerini, 1999 Ekiminde kitapla�t�rd�. 166 daktilo sayfas� tutan "Dil G�nl���", ne yaz�k ki, g�nderdi�i yay�nevlerinin yay�n kurullar�nca gere�ince de�erlendilemedi ve sa�l���nda yay�nlanamad�. ...

ragipgelencik.net | 09 Aral�k 2016

[Sayfa ba��]


SEKS�EL SE�ME'N�N YEN� BASKISI >>

Eyl�l 2009'da "T�rlerin K�keni"ni, Ekim 2013'te "�nsan�n T�reyi�i"ni basmaya ba�layan Evrensel Bas�m Yay�n, Ocak 2016'da "Seks�el Se�me"yi basarak, �ner �nalan'�n deyi�iyle, "Darwin'in genel okuru ilgilendiren �� kitab�n�" da yay�nlam�� oluyor. ...

ragipgelencik.net | 29 Ocak 2016

[Sayfa ba��]


�NER �NALAN'IN ARDINDAN >>

�ner �nalan'� (Rag�p Gelencik) 27 Ocak 2011'de yitirdik. Ge�en �� y�lda, �ner �nalan'la ilgili ya�anan geli�meler ��yle �zetlebilir: ...

ragipgelencik.net | 26 Ocak 2014

[Sayfa ba��]


�NSANIN T�REY��� (Tan�t�m) >>

Charles Darwin�in genel okuru ilgilendiren �� kitab� var: �T�rlerin K�keni�, ��nsan�n T�reyi�i� ve �Seks�el (E�eysel) Se�me�. Darwin ve organik evrim kuram� �zerine de�erli kitaplar yay�nlayan Evrensel Bas�m Yay�n, Darwin�in do�al se�me veya en uygunlar�n kal�m� teorisini ortaya koydu�u ve teoriye y�neltilen itirazlar� yan�tlad��� �T�rlerin K�keni�nin ard�ndan, ��nsan�n T�reyi�i�ni de Ekim 2013�te okuyucular�na sundu. ...

ragipgelencik.net | 10 Ocak 2014

[Sayfa ba��]


�NER �NALAN'IN ���RE �LG�S� �ZER�NE >>

�ner �nalan, 1994'te "Gelencikler" ad�yla kitapla�t�rd��� �iirlerini yaz�ld�klar� yere g�re iki kesime ayrm�� ve tarihlerine g�re s�ralam��t�r. Kitab�n "Ankaral� Gelencikler" adl� birinci b�l�m�nde 26, "S�vasl� Gelencikler" adl� ikinci b�l�m�nde 5 �iir vard�r. ...

ragipgelencik.net | 28 Haziran 2013

[Sayfa ba��]


BATI KAYNAKLI S�ZC�KLERE KAR�ILIK BULMAK >>

Tan�tma yaz�s� say�labilecek bu k�sa yaz�, bir y�ldan uzun s�re �nce tasarland�... Dil Derne�i'nin yay�nlad��� �a�da� T�rk Dili dergisinin �ubat 2012 tarihli say�s�nda yer alan "Dil Derne�i Bat� Kaynakl� S�zc�klere Kar��l�k Bulma Yarkurul �al��mas�" ba�l�kl� yaz� bize, Bat�l� s�zc�klere kar��l�k bulmakta kar��la��lan g��l�kleri d���nd�rd�. ...

ragipgelencik.net | 26 Haziran 2013

[Sayfa ba��]


"DARWIN NE YAPTI?"NIN YEN� BASKISI >>

Darwin ad�, organik evrim teorisinde silinmez bir damgad�r. Bu teori, yery�z�nde ya�ayan ve eskiden ya�ay�p t�kenmi� t�rlerin nas�l ortaya ��kt�klar�n� ayd�nlatma �abas�n�n �r�n�d�r. ...

ragipgelencik.net | 04 Aral�k 2012

[Sayfa ba��]


�NER �NALAN'IN "D�L G�NL���" �IKTI >>

�ner �nalan (Rag�p Gelencik), 1973-74, 1979, 1995-99 y�llar�nda yazd��� ve bir b�l���n� �e�itli dergilerde yay�mlad��� dil g�nl�klerini, 1999 Ekiminde kitapla�t�rm��, ancak yay�mlayamam��t�. Kitap, �ner �nalan'�n �l�m�nden bir y�l sonra, Ocak 2012'de Evrensel Bas�m Yay�n'ca yay�nland�. ...

ragipgelencik.net | 15 �ubat 2012

[Sayfa ba��]


"KARINCAYI �NC�TMEYEN ADAM" >>

�ner �nalan'a 1965 Yunus Nadi Arma�an� k�sa �yk� birincilik �d�l�n� kazand�ran "Kar�ncay� �ncitmeyen Adam" adl� k�sa �yk�s� �zerine birka� de�ini: ...

ragipgelencik.net | 03 Ocak 2012

[Sayfa ba��]


�EV�R� K�TAPLARIN K�NYELER� >>

�ner �nalan'�n "1902 Do�umlular" �evirisinin �� ayr� yay�nevince yap�lan bask�lar�nda, �eviriye kaynakl�k eden kitap belirtilmemi�tir. �ner �nalan'�n kitapl���ndaki, Ernst Glaeser'�n sa�l���nda bas�lan Almanca kitap �udur: Ernst Glaeser, "Jahrgang 1902", Wilhelm Goldmann Verlag, M�nchen, 1958. ...

ragipgelencik.net | 02 Ekim 2011

[Sayfa ba��]


SEKS�EL SE�ME >>

"Seks�el Se�me", Nisan 1977'den bu yana (2012) ikinci kez bas�lamam��t�r ve ilk bask�s� hala sat�lmaktad�r. Kitaptan ka� tane bas�ld���n� bilmiyoruz; ka� tane bas�lm�� olursa olsun, T�rkiye'de Darwin'e ve organik evrim kuram�na kar�� az �ok ilgi oldu�u, ya da olmas� gerekti�i d���n�ld���nde, "Seks�el Se�me"nin hala 35 y�l �nceki bask�s�n�n piyasada olmas� �a��rt�c� m�? ...

ragipgelencik.net | 28 Temmuz 2011

[Sayfa ba��]


ragipgelencik.net
(�ner �nalan'�n an�s�na kurulan web sitesi)
| Ana Sayfa | Ya�am�yk�s� | Kitaplar� | �evirileri | Yaz�lar� | �yk�leri | �iirleri |
| Foto�raflar | Hakk�nda Yaz�lanlar | Site Hakk�nda | Notlar ve A��klamalar | �leti�im |
Tasar�m: ragipgelencik.net / 2012 - 2017 Her hakk� sakl�d�r.