ragipgelencik.net | BLOG


ragipgelencik.net | 06 Ocak 2020 | Yan�tla >>

[Sayfa ba��]


i Yosum Kurtulmaz, "Karl Marx ve Matematik", yeni e (dergi), Temmuz 2019. Yaz�n�n PDF dosyas� i�in buraya t�klay�n�z.


ragipgelencik.net
(�ner �nalan'�n an�s�na kurulan web sitesi)
| Ana Sayfa | Ya�am�yk�s� | Kitaplar� | �evirileri | Yaz�lar� | �yk�leri | �iirleri |
| Foto�raflar | Hakk�nda Yaz�lanlar | Site Hakk�nda | Notlar ve A��klamalar | �leti�im |
Tasar�m: ragipgelencik.net / 2012 - 2017 Her hakk� sakl�d�r.